Viete, ako fungujú registre dlžníkov?

02.máj 2018

Pri poskytovaní úverov bankami i nebankovými spoločnosťami sú dôležitou súčasťou registre dlžníkov. Práve z nich jednotlivé inštitúcie čerpajú informácie o žiadateľovi a dôsledne si ho preveria z pohľadu finančnej histórie a bonity. Registre dlžníkov prispievajú k efektívnemu rozhodovaniu, či je klient schopný úver splácať alebo nie.

Na Slovensku máme viac registrov dlžníkov, niektoré zbierajú všetky druhy informácií a niektoré fungujú len ako register neplatičov. Ponúkame Vám prehľad tých najdôležitejších a zároveň vysvetlíme ako dané registre fungujú.

1. Spoločný register bankových informácií (SRBI)

Získava informácie od jednotlivých bánk, ktoré sú aktualizované na mesačnej báze. Databáza registruje všetky pozitívne aj negatívne údaje o všetkých úverových produktoch poskytnutých klientom, vrátane ich histórie. Banky pri schvaľovaní úveru uprednostňujú tých klientov, ktorí majú pozitívnu úverovú históriu.

Ako sa klient môže dostať do registra SRBI?

Do databázy SRBI sa môže klient dostať, aj keď nemá žiaden úver. Stačí, pokiaľ má v banke osobný účet s možnosťou povoleného prečerpania alebo vlastní kreditnú kartu, a to aj v takom prípade, že tieto typy úverov nevyužíva. Ich existencia nemá negatívny záznam, práve naopak.

Ak sa ocitne klient v registri, tak je dôležité, či sa tam nachádzajú pozitívne informácie. Do registra sa dostane, aj keď je spolužiadateľ alebo ručiteľ pri úvere. Je dobré vedieť, že v malej nevýhode sú aj ľudia, ktorí nemajú žiadnu históriu. Banka pri posudzovaní úveru nevie z tohto pohľadu zhodnotiť, či sú spoľahlivými klientmi.

Aký negatívny záznam môže klient mať?

 • Nepovolené prečerpanie na bežnom účte – ak má klient na účte povolené prečerpanie, ktoré vyčerpal a ku koncu mesiaca mu neostalo napríklad na poplatok za vedenie bežného účtu.
 • Akékoľvek zamietnutie úveru – klienti pri zamietnutí úveru v jednej banke obídu viacero bánk, majú tak viac záznamov o zamietnutí úveru.
 • Omeškanie so splátkou úveru.
 • Pokiaľ pri splácaní úveru chýba na splátku čo i len 0,01 € má klient záznam, akoby nemal finančné prostriedky na celú splátku.
 • Ak klient učí niekomu, kto neplní svoje záväzky.

Ako negatívny záznam odstrániť?

Dáta v registri sú uchovávané počas celej doby splácania úveru - až do 5 rokov od ich ukončenia. Po uplynutí tejto doby sa údaje a informácie odstránia.

2. Nebankový register klientskych informácií (NRKI)

Obsahuje zoznam fyzických, právnických osôb a živnostníkov, ktorí majú finančné záväzky. V registri sú zapojené nebankovky, lízingové spoločnosti či spoločnosti splátkového predaja. Nachádzajú sa tu negatívne i pozitívne informácie, ktoré majú vplyv na dôveryhodnosť klienta.

Existuje výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI).

Ako sa klient môže dostať do registra NRKI?

 • V prípade, že klient požiadal o úver alebo podpísal úverovú zmluvu. 
 • Ak je klient spolužiadateľom alebo ručiteľom pri úvere. 

Ako negatívny záznam odstrániť?

Platí, že pokiaľ klient spláca úvery pravidelne a načas, nebude mať negatívny záznam. Všetky informácie o klientoch sú v registri archivované po dobu 5 rokov. K ich vymazaniu príde automaticky po uplynutí tejto lehoty.

3. Centrálny register dlžníkov (CERD)

Je najväčším bankovým aj nebankovým zoznam všetkých fyzických aj právnických osôb, ktoré majú nesplatené záväzky voči svojim veriteľom. Eviduje každého, kto čerpá pôžičku, alebo je majiteľom kreditnej karty.

Ako sa klient môže dostať do registra CERD?

Negatívny záznam pribudne až vtedy, keď sa klient ocitne v omeškaní platieb alebo ich nespláca vôbec. Pričom platí, že informácia o omeškaní sa objaví už do niekoľkých pracovných dní. K týmto záznamom sa môžu dostať všetky banky a drvivá väčšina nebankových subjektov.

Ako negatívny záznam odstrániť?

Informácie v registri ostávajú počas celej doby splácania úveru a vymazávajú sa až po 5 rokoch po splatení úveru. Každou žiadosťou o úver sa táto lehota predĺži o ďalších 5 rokov.

4. Register dlžníkov sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa má svoj zoznam dlžníkov, v ktorom sa nachádzajú neplatiči sociálneho poistenia. Ide o fyzické aj právnické osoby s dlhom od 3,32 € a viac. Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne sa aktualizuje až 4-krát mesačne.

Ako sa klient môže dostať do registra SP?

 • V prípade, že klient vôbec neodvádza poistné.
 • V prípade, že klient neodvádza poistné v správnej / plnej výške.

Ako negatívny záznam odstrániť?

V prípade, že klient platí poistné do Sociálnej poisťovne načas a v správnej výške, do tohto registra dlžníkov sa nedostane. Ak dlžné poistné uhradí, Sociálna poisťovňa ho zo zoznamu automaticky vymaže, nemusí o to žiadať.

5. Register dlžníkov zdravotnej poisťovne

Zdravotné poisťovne majú tiež svoj register dlžníkov na zdravotnom poistení. Aktualizujú ho vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci.

Ako sa klient môže dostať do registra ZP?

 • V prípade, že pohľadávka na preddavku na poistnom je po lehote splatnosti najmenej za tri kalendárne mesiace.
 • Celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 €.

Ako negatívny záznam odstrániť?

Z registra dlžníkov zdravotnej poisťovne je možné dostať sa, podobne ako v prípade sociálneho poistenia, a to uhradením dlhu na poistnom. Aj zdravotná poisťovňa automaticky vymaže záznamy bez toho, aby o to klient zažiadal.

Čo robiť v prípade negatívneho záznamu v registroch?

Je potrebné prízvukovať, aby si klienti dávali pozor na všetky svoje finančné záväzky a splátky úverov. Finančné subjekty komplexne hodnotia bonitu žiadateľov, tzn. nielen príjmy ale aj náklady, kam patria aj záväzky voči poisťovniam, štátu, dodávateľom energií a podobne. Väčšina z uvedených subjektov má vytvorené vlastné registre dlžníkov, napr. Zoznam daňových dlžníkov, zverejnený na portáli Finančnej správy, ktorých výška daňových nedoplatkov je vyššia ako 170 € a podobne.

V prípade, že klienti majú v registri negatívne záznamy, existuje málo možností. Je nutné počkať 5 rokov po ukončení splácania úveru alebo banke náročnou cestou preukázať, že sa ich finančná situácia zmenila a problémy so splácaním v budúcnosti mať nebudú.

Pri posudzovaní nového úveru je samozrejme dôležité, či sa žiadateľ omeškal pri splátkach úveru len o pár dní alebo nesplácal úver aj niekoľko mesiacov. Pred požiadaním banky o nový úver je nevyhnutné najskôr splatiť všetky splátky v omeškaní a uhradiť nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení.

Ak žiadateľ netuší, či má negatívny záznam v jednotlivých registroch, môže požiadať o aktuálny výpis z každého registra (spoplatnená služba). Do zoznamu sa klient môže dostať aj nedopatrením. V takom prípade je dobré nečakať a požiadať veriteľa, aby dal podnet na opravu záznamu. ♦

Zdroje: https://www.registerdlznikov.sk/ , http://www.sbcb.sk/o-spolocnosti/spolocny-register-bankovych-informacii-srbi/ , http://www.nbcb.sk/o-spolocnosti/nebankovy-register-klientskych-informacii-srbi/ , https://www.pozicky123.sk/ako-sa-dostat-z-uveroveho-registra-dlznikov/


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk