Spotrebné úvery sú síce lacnejšie, ale menej dostupné

18.apríl 2018

Zadlženosť domácností na Slovensku rastie a každým rokom sa neúmerne zvyšuje. V súčasnosti sa pohybuje na úrovni 40 % HDP. Odborníci varujú, že nepriaznivé dopady na ekonomický rast sa začínajú objavovať pri zadlžení 30 % HDP.

Slováci strácajú úverový ostych, čo je zreteľné najmä pri spotrebných, čiže bezúčelových úveroch. K odvahe požičiavať si prispieva aj pokles nezamestnanosti a rast miezd. Mnohí však nevládzu splácať svoje dlhy ani v časoch rekordne nízkych úrokových sadzieb. A to je hlavným dôvodom, prečo po sprísnení podmienok pre získanie hypotéky, prešla Národná banka Slovenska v januári tohto roka k sprísneniu pravidiel v poskytovaní spotrebných úverov.

Tieto opatrenia by mali predovšetkým:

  • obmedziť požičiavanie rizikovým klientom
  • zastaviť neželané zadlžovanie klientov
  • znížiť počet exekúcií
  • chrániť finančné inštitúcie a banky a zabezpečiť, aby bol rast úverov zdravý i udržateľný

Spotrebné úvery postupne lacnejú, ale ...

Za posledné roky nedošlo len k zníženiu úrokov na hypotékach, ale úroky sa postupne znižujú aj na spotrebných úveroch. Vďaka konkurenčnému tlaku ich cena klesla zhruba o 2 percentá. V porovnaní s členskými štátmi EÚ však máme úroky na spotrebných úveroch stále vysoké a to takmer dvojnásobné. Môžeme preto očakávať, že sa úrokové sadzby v blízkej budúcnosti ešte znížia. Pre klientov sa úvery stanú atraktívnejšie, ale zároveň bude posudzovanie klientov ešte prísnejšie.

Limit na ukazovateľ schopnosti klienta splácať úver

Limit schopnosti splácať spotrebný úver sa vzťahuje na nový poskytnutý úver alebo na výrazné navýšenie existujúceho úveru. Ukazovateľ schopnosti splácať úver sa vypočíta ako podiel výdavkov na finančné záväzky klienta a celkovú výšku jeho čistých príjmov.

Spočítajú sa všetky finančné záväzky klienta, čiže splátka nového úveru + splátky existujúcich úverov (pri HÚ sa zohľadňuje aj možný nárast úrokových sadzieb, tzv.stress test) + ostatné finančné záväzky klienta, životné náklady na chod domácnosti a podobne. Splátky existujúcich úverov sa započítavajú v plnej výške aj vtedy, keď ich klient spláca spolu s iným spoludlžníkom. Čistý mesačný príjem žiadateľa je príjem po zdanení a odvodoch. Zníži sa o životné minimum na neho, na všetky jeho deti, odráta sa životné minimum aj na manželku, respektíve manžela pokiaľ je spoludlžníkom.

Limity pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru

Určujú sa nasledovne:

  • Splatnosť spotrebiteľského úveru poskytnutá stavebnými sporiteľňami nesmie presiahnuť 30 rokov.
  • Lehota splatnosti spotrebiteľských úverov poskytovaná ostatnými finančnými inštitúciami nesmie presiahnuť 8 rokov.

V prípade situácií ako narodenie dieťaťa, strata zamestnania, úmrtie v rodine alebo v prípade kedy sa dlžník dostane počas splácania úveru do finančných ťažkostí, môže (po dokladovaní stavu) sám požiadať banku o odklad alebo zníženie splátok. V tomto prípade je nutné si uvedomiť, že klient odkladom získa záznam v Spoločnom registri bankových informácií (SRBI) a pre žiadosť o ďalší úver musí uplynúť bankou stanovená lehota.

Hlavný cieľ tohto opatrenia: Docieliť pravidelné splácanie úverov, a tým zmierniť zadlžovanie domácností.

Čo ďalšie prinesie sprísnenie podmienok

Spotrebné úvery využívajú mnohí ľudia aj na dofinancovanie hypotéky. NBS obmedzila poskytovanie hypotekárneho úveru nad 80 % hodnoty kupovanej nehnuteľnosti. O sprísnení podmienok pre hypotéky sme nedávno písali.

Len veľmi málo klientov financuje zvyšných 20 % z vlastných úspor. Väčšina žiadateľov kombinuje hypotéku so spotrebným úverom v banke alebo aj stavebným tzv. medziúverom v stavebnej sporiteľni. A keďže dochádza aj k sprísneniu podmienok poskytovania spotrebného úveru, tak je dofinancovanie nehnuteľnosti o niečo ťažšie. Rezerva sa posudzuje samostatne pri úvere na bývanie, aj pri spotrebnom úvere.

Uvedené opatrenia pravdepodobne povedú k miernemu ozdraveniu slovenských domácností. Rovnaká regulácia platí totiž nielen pre banky, ale aj pre nebankovky. Zamietnutí bankoví klienti môžu siahnuť po kolektívnych pôžičkách, tzv. peer to peer, ktoré budú pre nich dostupnejšie. Subjektmi pri tomto type pôžičiek sú investor, dlžník a platforma, ktorá sprostredkováva ich komunikáciu. Zväčša ide o online prostredie. Činnosti spojené s týmito pôžičkami nepodliehajú dohľadu NBS a neplatí tu ani regulácia maximálnej výšky odplaty - účastníci si ju určujú sami. Pôžičky peer to peer môžu byť dvojsečnou zbraňou nielen pre dlžníka, ale aj pre investora, keďže bonita klienta nie je dostatočne preverovaná a teda sa môže dostať do platobnej neschopnosti. ♦

 

Zdroje: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/opatrenie_prehlad2.pdf, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/588/hromadne-pripomienky/zobraz, https://hnonline.sk/expert/1669421-od-januara-sa-sprisnuje-poskytovanie-hypotek-aj-spotrebnych-uverov


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk