Škola volá! Poistenie tiež.

07.september 2017

Nový školský rok sa začal a s ním aj množstvo povinností a výdavkov. Okrem zabezpečenia nevyhnutných vecí na štúdium je potrebné myslieť aj na ochranu zdravia a osobných vecí žiakov. S pobytom v škole sa spájajú nie vždy príjemné situácie. Viete, že až 16 % úrazov detí vzniká v školách?

Kto nesie zodpovednosť za úrazy žiakov a za krádeže v školách a školských zariadeniach? Odpoveď je jednoduchá... Zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktorí sa voči týmto rizikám bežne poisťujú, nakoľko by tieto škody museli hradiť z vlastných zdrojov.

Aké poistenia využívajú samotné školy?

SKUPINOVÉ POISTENIE ŽIAKOV PROTI ÚRAZOM

Toto poistenie zväčša pokrýva:

  • poistenie smrti úrazom;
  • poistenie trvalých následkov úrazu; 
  • poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici alebo doma a pod.

Poznámka: Širšie krytie rizík pre svoje dieťa si bežne rodičia zabezpečujú formou životného poistenia pre deti. V životnom poistení sú zahrnuté aj riziká, ktoré skupinové poistenie neobsahuje. Ide napríklad o trvalé následky úrazu s progresiou alebo kritické choroby. Toto poistenie dojednáva rodič pre svoje dieťa vo vlastnej réžii, bez účasti školy.

Vzťahuje sa na:

  • školskú i mimoškolskú vzdelávaciu činnosť za predpokladu, že je táto činnosť vykonávaná v rámci rozsahu povinných školských aktivít;
  • akékoľvek praktické vyučovanie, exkurzie, výlety aj športové výcviky (plavecký, či lyžiarsky výcvik);
  • všetky akcie organizované školou na Slovensku, ale aj v zahraničí;
  • aktivity počas školských prázdnin, ktoré organizuje škola.

POISTENIE PROTI KRÁDEŽI VECÍ

Poistnou udalosťou je krádež alebo lúpež vecí patriacich žiakom, alebo zničenie týchto vecí pri pokuse o ich krádež, či lúpež. Poistnou udalosťou nie je strata poistených vecí žiakom, ktorému patria.

Poistením sú kryté:

  • veci žiakov ako oblečenie, školské tašky, peračník, hodinky, kalkulačky, prezuvky, ale aj školské pomôcky na vyučovanie, či oblečenie na telesnú výchovu;
  • zdravotné pomôcky, a to napríklad: dioptrické okuliare, načúvací prístroj, inzulínové pero;
  • v detských jasliach sú to detské kočíky, v materských školách sánky, ktoré sú umiestnené v priestoroch školy.

Poznámka: Poistenie proti krádeži sa nevzťahuje na veci študentov na internátoch, resp. domovoch mládeže, študentských ubytovniach a pod. Z poistenia sú tiež vylúčené peniaze a ceniny, mobilné telefóny alebo napríklad bicykle.

Miestom poistenia je v tomto prípade budova školy a všetky priestory, ktoré škola používa na organizovaný pobyt žiakov a svojich zamestnancov.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ ŽIAKOM ČI INÝM OSOBÁM

Školy majú zo zákona povinnosť mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré pokrýva ujmy na zdraví a majetku spôsobené žiakmi, či pracovníkmi školy spôsobené v čase, kedy sa najmä osoby do veku 18 rokov nachádzajú v školách, či školských zariadeniach. Napríklad žiak vyhodí cez prestávku knihu z okna a tá zraní okoloidúceho chodca. Alebo žiaci spôsobia škodu jeden druhému, či škole, napríklad rozbije hodinky, či počítač v učebni.

Pri uzatváraní poistenia je aj v týchto poistných krytiach dôležité oboznámiť sa s poistnými podmienkami, najmä s predmetom poistenia a výlukami, aby sme v prípade poistnej udalosti neboli zaskočení tým, že poisťovňa nebude plniť. Napríklad vo výlukách môže byť uvedené, že škodu spôsobenú žiakom poisťovňa kryje len v prípade, ak pri poistnej udalosti žiak neporušil školský poriadok.

Ak poznáme riziká a vieme, čo máme kryté, sú poistenia detí v školách užitočnými produktmi, ktoré síce úrazom ani krádežiam nezabránia, ale aspoň zmiernia finančné následky, ktoré by inak postihli nielen školu, ale aj rodičov.

Katarína Pružincová, produktový manažér pre poistné produkty

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk