Poznáte výluky svojho cestovného poistenia?

31.január 2019

Pred odchodom do zahraničia by malo byť úplnou samozrejmosťou cestovné poistenie. No ani to nemusí byť zárukou, že vám poisťovňa preplatí každú poistnú udalosť. Pripravili sme stručný prehľad najčastejších prípadov výluk z cestovného poistenia.

Chronické, duševné a ďalšie ochorenia

V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť v SR alebo na následnú liečbu už existujúcich ochorení v čase uzavretia poistnej zmluvy. Netýka sa to akútneho stavu.

Taktiež sa poistenie nevzťahuje na ochorenia alebo úrazy, ktoré existovali pred vycestovaním, neboli doliečené a dôjde k prípadným komplikáciám či v prípadoch, kedy ošetrujúci lekár neodporučil cestovať.

Ak trpíte chronickým ochorením, tak si so sebou nezabudnite zobrať dostatočné množstvo liekov. Poistenie sa nevzťahuje ani na zabezpečenie takýchto liekov.

Pred vycestovaním do exotických krajín si overte, aké druhy očkovaní sú v danej krajine povinné. Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti vzniknutej následkom nevykonaného povinného očkovania, poisťovňa logicky odmietne plniť.

Medzi výlukami nájdeme aj náklady súvisiace s liečením sexuálne prenosných chorôb, HIV, AIDS alebo aj úmrtím následkom týchto chorôb.

Duševné a psychické choroby sú ďalšou kapitolou, kedy môže dôjsť k výlukám – hlavne v prípade, že škodová udalosť nastala v ich dôsledku. Vo výluke sú aj náklady na liečbu duševných ochorení (vrátane depresií) a škodové udalosti v dôsledku samovraždy / pokusu o samovraždu.

Cestovanie v tehotenstve

Pokiaľ je žena tehotná, mala by si cestovanie do zahraničia dobre premyslieť. Väčšina poisťovní neuzatvorí poistnú zmluvu so ženou v neskoršom štádiu gravidity. Poisťovne odmietnu plniť náklady vzniknuté z dôvodu rizikového tehotenstva, predčasného pôrodu alebo pôrodu, pokiaľ žena v čase uzatvárania cestovného poistenia už bola tehotná a o tehotenstve vedela. Výnimkou je tehotenstvo, o ktorom poistená osoba nevie v čase uzatvárania poistenia alebo vycestovania.

Pozor na alkohol

V prípade, že poistná udalosť nastala v dôsledku požitia alkoholu, či iných omamných a psychotropných látok, môže dôjsť k úplnému zamietnutiu alebo zníženiu plnenia. Takého porušenie sa preveruje pri úraze a nehode z policajnej správy, ďalej z lekárskych správ alebo z pitevnej správy.

Týka sa to aj poistenia zodpovednosti za škody, kedy poisťovne odmietnu plniť škody vzniknuté v priamej súvislosti s požitím alkoholu alebo omamných látok. Dokonca aj v krajinách, kde je požitie marihuany povolené, sú udalosti vplyvom jej požitia z poistenia vylúčené.

Rizikové a adrenalínové športy

V prípade, že chcete v zahraničí vykonávať adrenalínový a rizikový šport, opýtajte sa na konkrétny druh športu v poisťovni. Niektoré sú z poistenia vylúčené. Rizikové športy, či športy vykonávané súťažne sa dajú poistiť za prirážku. Patria k nim aj jaskyniarstvo, parašutizmus, horolezectvo a podobne.

Konkrétne informácie o športoch nájdete aj v obchodných podmienkach poisťovní. Poisťovne odmietnu plniť úrazy vzniknuté v dôsledku vykonávania výkonnostných a rizikových športov, pokiaľ nie sú v poistnej zmluve zahrnuté alebo pripoistené.

Terorizmus, vojny a nepokoje

Väčšinou sa cestovné poistenie vzťahuje aj na udalosti v dôsledku teroristického činu, vojny a nepokojov v krajinách, ktoré neboli pred vycestovaním oficiálne označené za rizikové. Poisťovňa však môže plnenie zamietnuť, ak daný štát v primeranej dobe neopustíte a ostanete v ňom aj napriek hroziacemu nebezpečenstvu. Výnimku tvoria krajiny, kde sú dlhodobé nepokoje, štrajky, vojna, vzbury alebo Ministerstvo vnútra SR do nich neodporúča vycestovať aj v súvislosti s terorizmom.

Krádež batožiny môže byť problematická

Pri poistení batožiny sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené krádežou vecí, ktoré ste nechali bez dohľadu, či na vreckovú krádež. Zlodej musí preukázateľne prekonať prekážku, napríklad vlámať sa do vášho motorového vozidla. Ďalej sa poistenie nevzťahuje ani na odcudzenie vecí z batožinového priestoru v odstavenom motorovom vozidle v nočných hodinách. Preto veci nikdy neponechajte v odstavenom aute, pokiaľ ste sa už ubytovali. V prípade krádeže cenností, či elektroniky sú tiež určité výnimky. Musíte ich mať na sebe a musia byť odcudzené pri lúpeži, alebo odcudzené vlámaním do úschovy ubytovacieho zariadenia a pod.

Storno zájazdu

V prípade, že si objednávate dovolenku v skoršom termíne, môže sa stať, že zo závažných dôvodov nemôžete vycestovať. Uzatvorte si cestovné poistenie, ktoré kryje aj prípadné storno zájazdu. Cestovné poistenie a storno zájazdu je potrebné dojednať najneskôr v deň prvej úhrady splátky sumy za zájazd. Po zaplatení dovolenky je už na to neskoro a storno zájazdu budete mať vo výlukách.

V požičovniach buďte obozretní

Pokiaľ si chcete na dovolenke požičať auto, vedzte, že sa poistenie zodpovednosti za škodu nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou požičaným motorovým vozidlom. Overte si v požičovni, či majú poistenie, ktoré takéto škody kryje. Aj škody spôsobené na vypožičaných a prenajatých veciach sú z poistenia vylúčené.

Aj napriek uvedeným výlukám a výnimkám je potrebné sa na dovolenku v zahraničí poistiť. Vždy si prečítajte všeobecné poistné podmienky, ktoré sú zverejnené na internete.

Zdroje: https://www.uniqa.sk/download.ashx?uid=9C387C61-F03D-4592-A007-F32A0ACC4702 , https://www.generali.sk/files/wg2/o-nas/informacie/dolcecasa/vpp_cp-14.pdf , https://www.axa.sk/getattachment/412d3745-0d92-4efd-86cf-353335b973b5/Vseobecne-poistne-podmienky-cestovneho-poisteni.aspx


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk