Podnikáte? Nezabudnite na ochranu svojho majetku

16.august 2017

Kvalitná ochrana majetku pred neočakávanými udalosťami by mala byť pre každého podnikateľa prioritou. Podnikaví jednotlivci, ale aj vlastníci väčších spoločností by popri každodenných rozhodnutiach mali myslieť na zabezpečenie sa voči rizikám, ktoré by mohli ohroziť ich činnosť. A to nielen na poistenie svojho majetku, ale aj na poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Poistenie majetku

Kľúčovú úlohu v podnikaní zohráva v prvom rade majetok. Či už sú to stroje, materiál alebo zásoby na sklade. Taktiež ide o vybavenie kancelárií, motorové vozidlá vo vlastníctve podnikateľa alebo budovy, ktoré povedzme prenajíma.

Základ poistenia majetku tvorí živelné poistenie. Ide o škody spôsobené udalosťami ako sú napríklad požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, lavína a podobne. Pri živelnom poistení väčšinou platí, že škody ktoré sú najmenej pravdepodobné, majú najrozsiahlejšie následky. Pri navrhovaní poistného krytia je nutné prihliadať aj na okolnosti zdanlivo nepravdepodobné.

Okrem živelnej pohromy, môže majetok ohroziť aj konanie iných osôb. Ide predovšetkým o riziko krádeže alebo vandalizmus

V dnešnej dobe podnikateľom nepostačuje len samotné poistenie majetku. Podnikatelia potrebujú vykryť následné finančné straty súvisiace s majetkovými škodami. Podnikateľ by mal myslieť aj na to, že v dôsledku živelnej pohromy môže prísť k prerušeniu prevádzky na dlhšiu dobu či dokonca k jej zavretiu. Z tejto udalosti vyplývajú mnohé záväzky, ktoré v prípade dobrého poistenia vyrieši za klienta jeho poisťovňa. Predstavme si napríklad náklady súvisiace s nájmom nehnuteľnosti, mzdové náklady, ušlý (očakávaný) zisk, prípadne náklady súvisiace s presunutím prevádzky na iné miesto. Pri tomto type poistenia je podstatná doba ručenia (rozhodná doba). Ide o obdobie, počas ktorého poisťovňa kryje finančné straty spôsobené poistnou udalosťou.

Poistenie zodpovednosti za škody

Výrazný dopad na podnikanie majú hlavne poistné udalosti z poistenia zodpovednosti. Tieto škody bývajú často v sumách, ktoré sú pre firmu neraz likvidačné. Poistné udalosti z poistenia zodpovednosti súvisia s činnosťou podnikateľa. Ide napríklad o škody na zdraví, na majetku tretích osôb, ale aj následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku.

Pri výbere poistenia by mal klient upriamiť pozornosť najmä na tieto základné parametre poistenia:

POISTNÉ KRYTIE

Rozsah poistenia by mal korešpondovať s rizikami, ktoré môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť podnikanie klienta. Ide jednak o živelné škody, ale aj udalosti spôsobené konaním tretích osôb. Tiež netreba zabúdať na krytie zodpovednosti za škodu.

SPOLUÚČASŤ

Ide o sumu, ktorou sa klient podieľa na škode pri poistnej udalosti. Znamená to, že poisťovňa klientovi poskytne poistné plnenie až od sumy určenej spoluúčasťou.

POISTNÁ SUMA A POISTNÉ

Poistné a jeho výška závisí od poistnej sumy a zvoleného rozsahu poistného krytia. Pri nastavovaní poistnej sumy, by mal klient zohľadniť všetky nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu jeho podnikanie ohroziť.

Je úplne bežné, že v snahe zabezpečiť si naozaj kvalitné poistenie, podnikatelia oslovia finančného poradcu. Finančný poradca má prehľad o aktuálnej ponuke na trhu a vie odborne posúdiť celkovú situáciu klienta. Neraz dokáže klientovi ušetriť čas ale aj nemalé finančné prostriedky.

Katarína Pružincová, produktový manažér pre poistné produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk