Mať, či nemať aj poistenie nehnuteľnosti v bytovom dome?

18.apríl 2017

Aj vy bývate v bytovom dome a spávate spokojne, lebo poistenie bytu máte, podľa vyjadrenia správcu, riešené poitením bytového domu? Je to skutočne tak? Pokryje poistenie bytového domu skutočne všetky potreby, ktoré život v byte prináša? 

Komplexné poistenie majetku by malo byť riešené uzatvorením poistenia:

  • nehnuteľnosti, ktoré vlastníkovi kryje škody vzniknuté na byte samotnom a jeho stavebných súčastiach;
  • domácnosti, ktoré kryje škody na vybavení bytu;
  • zodpovednosti za škody z občianskeho života, ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám.

Pozrime sa na prax.

Poistenie bytového domu má uzatvorené takmer každý bytový dom. O jeho rozsahu rozhodujú samotní vlastníci bytov hlasovaním. Pri tom pravidelne zohráva dôležitú úlohu skutočnosť, koľko percent vlastníkov je dôchodcov, prípadne rodín s nižším príjmom. Ak ich je viac, tak o vybranom rozsahu poistení rozhoduje iba najnižšia cena, ktorá zväčša poistením pokrýva iba základné riziká. Táto skutočnosť sa môže v budúcnosti prejaviť a pridať vlastníkom bytov pár vrások na čele.

V čom vznikajú najčastejšie problémy?

1. Neznalosť skutočného rozsahu poistného krytia

V starších poistkách bytových domov je poistením krytý obvodový plášť, strecha, spoločné rozvody, výťah, kotol a spoločné priestory. Samotné byty a ich stavebné príslušenstvo poistenie nekryje. Túto informáciu by mal správca poskytnúť vlastníkom, aby si uzatvorili poistenie nehnuteľnosti sami. V praxi je však správca málokedy oboznámený s rozsahom poistného krytia a tak na otázku, či je dom poistený, odpovedá vlastníkom: Áno. Až poistná udalosť zväčša preverí pravdu.

2. Nepostačujúci rozsah poistného krytia

Vzhľadom na preferenciu nízkeho poistného vlastníci zväčša poisťujú iba nevyhnutné riziká, napr. požiar. Ak nie je v blízkom okolí vodný zdroj, tak riziko vody neuzatvárajú. Rovnako podceňujú škody spôsobené vetrom. Pozitívnym trendom posledných období je uzatváranie poistenia krížovej zodpovednosti. To zabezpečuje krytie škôd, ktoré si spôsobia susedia navzájom, napr. dôjde k požiaru v byte, ktorý sa rozšíri aj na okolité byty alebo prasknuté potrubie spôsobí vytopenie aj spodných bytov.
Poistenie bytového domu ponúka aj možnosť poistiť sa pre prípad rozbitého skla, vandalizmu a iných rizík. Keďže ide o finančne náročnejšie krytia, tak zväčša zostávajú mimo poistných rizík, ktoré si vlastníci zvolili. Následne keď dôjde, napr. ku krádeži v byte, pri ktorej došlo k poškodeniu vchodových dverí do bytu alebo rozbitiu okna, tak tieto škody nemá kto uhradiť. To by sa nestalo v prípade plnenia z poistenia bytu, ktoré by si uzavrel vlastník sám.

3. Podpoistenie

Bytové domy sú zväčša poistené v minulosti, a teda výška ich poistnej sumy nezodpovedá aktuálnej hodnote. To v krajnom prípade znamená, že ak by došlo k poškodeniu statiky a bolo by potrebné postaviť bytový dom nanovo, tak aktuálna poistná suma by zväčša sotva postačila na výstavbu základov a prízemia. Bytové domy, ktoré boli nedávno renovované za pomoci pôžičky poskytnutej zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo banky, museli, na žiadosť týchto finančných inštitúcií, kvôli vinkulácii poistného plnenia aktualizovať pôvodné poistné krytie tak, aby zodpovedalo súčasným cenám.

4. Vinkulácie poistenia nehnuteľnosti pri kúpe bytu prostredníctvom hypotekárneho úveru

Ak nový vlastník bytu v bytovom dome čerpal pri jeho kúpe hypotekárny úver, tak je ho potrebné zabezpečiť vinkuláciou poistenia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom úveru. Ak chce vinkulovať svoj podiel na poistení bytového domu, tak bude potrebovať súhlas všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome a súčasne bude musieť preukázať poisťovni, že rozsah poistenia bytového domu zodpovedá požiadavkám banky. Splnenie oboch týchto podmienok býva v realite takmer neriešiteľné.

Skúsme si problematiku na záver zosumarizovať.

Poistenie bytového domu je skvelým pomocníkom, ak je uzatvorené v potrebnom rozsahu a vo výške poistných súm, ktoré zodpovedajú aktuálnej hodnote. To sa však v realite našich bytových domov stáva zriedkavo.

Ak si vlastník uzavrie poistenie nehnuteľnosti aj individuálne, zväčša dôkladne zváži, ktoré riziká môžu v budúcnosti ohroziť jeho majetok.

Okrem toho získava ďalšie výhody:

  • poistenie si vie kedykoľvek vinkulovať v prospech akejkoľvek inštitúcie;
  • v prípade, ak si svoj byt rekonštrukciou zhodnotí, tak si upraví výšky poistných súm;
  • ak nadobudne pocit, že napr. po osadení sklenených zasúvacích dverí alebo po namontovaní striešky nad balkón (s povolením stavebného úradu) potrebuje zvýšiť rozsah poistných krytí, tak si vie svoju poistnú zmluvu rozšíriť, a podobne.

V neposlednom rade môže kľudne spávať s vedomím, že nehody síce život prináša, ale on je pripravený ich zodpovedne riešiť. A za tento pocit tých pár eur vyššieho poistného predsa stojí.

Katarína Pružincová, produktový manažér pre poistné produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk