Investičný horizont. Aký je ten Váš?

30.január 2018

Investičný horizont (IH) klienta je povinnou súčasťou investičných dotazníkov pri investovaní a uzatváraní zmlúv. Európska smernica MiFID* priamo nariaďuje IH zisťovať všetkým, ktorí vypĺňajú alebo spracovávajú investičné dotazníky.

Najčastejšími odpoveďami sú krátkodobý, strednodobý a dlhodobý investičný horizont. Podľa odpovedí je klientovi priradený počet bodov. Dlhší horizont znamená viac bodov.

KONZERVATÍVNI klienti si často zvolia krátku dobu 2 až 3 roky. Dôvodom je do istej miery bezpečnosť a garancia investičných a sporiacich produktov s touto splatnosťou. Zároveň aj výnos, ktorý je spravidla nižší. Klient „platí“ za túto bezpečnosť práve výnosom. Kratšiu investíciu v podobe cenných papierov, ktorých cena viac kolíše, bude pre konzervatívnych klientov zrejme neprimerane riziková.

Do tohto horizontu môžeme zaradiť skôr sporiace produkty a konzervatívne dlhopisy s krátkou duráciou (citlivosť zmeny ceny dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb).

V prípade, že si zvolíme investičný horizont na dlhšiu dobu 3 až 7 rokov, tak počet investičných nástrojov sa nám značne rozšíri. Môžeme hovoriť už o zmenkách s dlhšou splatnosťou, realitných fondoch a akciách, rôznych certifikátoch, dlhopisoch s vyšším kupónovým výnosom alebo tiež klasických akciách a akciových fondoch s vyššou dividendovou politikou. Takýchto investorov nazývame tiež VYVÁŽENÍ a predstavujú najväčšiu skupinu investorov na trhu. Do ich portfólia patria nástroje až do výšky 50 % celkového portfólia.

Typická dĺžka investičného horizontu pre DYNAMICKÝCH investorov je 7 rokov a viac. Práve tí sa zameriavajú na rôzne akcie, dlhopisy aj cenné papiere s neinvestičným ratingom. Ich portfólio môže byť zložené len z akciovej zložky.

Samotné akcie môžu priniesť výnos už po niekoľkých mesiacoch. Aký zmysel má čakať viac ako 7 rokov a prečo práve toľko?

Volatilita (miera rizika) akcií býva spravidla rovnako vysoká ako ich potenciál výnosu. V prípade investícií do akciovej zložky by sme mali prihliadať na fakt, že práve dlhší časový horizont má vplyv na zníženie rizika a zvýšenie pravdepodobnosti výnosu.

Ako príklad môžeme uviesť Index Dow Jones, ktorý má pri rozptyle 20-tich rokov zhodnotenie od 1,5 % až po 14 %. V prípade 30-tich rokov je tento rozptyl užší od 2 % do 10 %. Môžeme teda povedať, že čím je investičný horizont dlhší, tým viac znižuje riziko, ale zároveň aj nadštandardný výnos. Preto pri klientovi, ktorý je citlivý na riziko odporúčame dlhší investičný horizont. Veľmi podobným spôsobom toto riziko môžeme eliminovať aj pravidelným investovaním – priemerovaním cien akcií.

Investičný horizont nemôžeme stanovovať úplne exaktne a presne. Investičný horizont môže byť aj "navždy", ak berieme do úvahy, že cenné papiere podliehajú dedičstvu ako akýkoľvek iný majetok.

Jozef Maník, produktový manažér pre investičné produkty

*MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je európska smernica v oblasti investičných služieb a finančných nástrojov, ktorá posilňuje ochranu spotrebiteľa.

zdroj: http://old.privatbanka.sk/, http://ako-investovat.sk/

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk