Fakty a mýty o životnom poistení

05.apríl 2018

Životné poistenie aj napriek svojmu neustálemu vývoju a častým zmenám zostáva najdôležitejším poistením, ktoré chráni to najcennejšie, ľudský život. Ľudia sa často pri rozhodovaní o tom, či si uzavrieť alebo neuzavrieť životné poistenie, riadia informáciami, ktoré kolujú v spoločnosti. Niektoré z nich sú pravdivé, iné môžeme označiť ako mýty. Každý mýtus tak možno vyvrátiť pravdivými faktami.

V rámci životného poistenia si musíme „šetriť“

Väčšina ľudí si pod pojmom Životné poistenie automaticky predstaví poistnú zmluvu, kde si okrem pripoistených rizík, zároveň vytvára finančnú rezervu formou investičnej alebo kapitálovej zložky. 

Pravdou je, že dnes majú klienti široké možnosti pri výbere produktu, ktorý v plnej miere zodpovedá ich skutočným potrebám. V neposlednom rade má klient možnosť vybrať si produkt bez šetriacej či investičnej zložky.

Zároveň sa aj súčasný trend v poisťovníctve uberá smerom k poistným zmluvám bez investičnej zložky, respektíve k čistým rizikovým poisteniam. Rizikové životné poistenie chráni klienta voči všetkým rizikám, ktorých sa sám obáva. Klient platí len za riziká, voči ktorým ho poisťovňa chráni a jeho poistné sa nediverzifikuje do šetriacej alebo investičnej zložky.

Zrušenie „nevýhodnej“ a uzatvorenie novej poistnej zmluvy

Pravidelne dochádza k situáciám, že klient vypovie poistnú zmluvu v jednej inštitúcií a rozhodne sa uzavrieť si novú poistnú zmluvu v rovnakej alebo inej inštitúcií. Týmto spôsobom sa klienti snažia o ušetrenie peňazí a v lepšom prípade aj o získanie výhodnejšieho poistenia alebo zmeny rizík či poistnej sumy. Častým prípadom pri procese takzvaného prepoisťovania, ostávajú na strane znevýhodnených práve klienti.

Faktom je, že väčšinu investovaných prostriedkov v rámci investičnej zložky klienti nedostanú späť, v horšom prípade ani časť z nich. Druhým faktom sú meniace sa riziká a s tým spojený rast cien jednotlivých rizík. Pri raste cien rizík zohráva úlohu aj vek klienta a s ním sa meniaca sadzba (vyššia sadzba = vyššie výsledné poistné).

Tretí podstatný fakt sa vzťahuje na vybrané riziká (napr. kritické choroby, chirurgický zákrok a pod.), na ktorých je podľa poistných podmienok stanovená čakacia doba. Na pôvodnej zmluve už čakacia doba uplynula, no v novo uzatvorenej poistnej zmluve začne opäť plynúť od začiatku. Takýmto spôsobom v prípade poistnej udalosti klient prichádza o poistné plnenie.

Pri poistnej udalosti nedostaneme plnenie z poistnej zmluvy

V spoločnosti sa často stretávame s nedôverou voči vyplácaniu poistného plnenia pri poistných udalostiach, a to nie len v oblasti životného poistenia. Táto nedôvera často pramení zo skúseností klientov pri zamietnutí poistného plnenia zo strany inštitúcií. Poisťovňa pri likvidácií poistných udalostí vychádza z poistných podmienok, ktoré sú definované ako súčasť zmluvnej dokumentácie a klient je s nim oboznámený pred podpisom poistnej zmluvy.

V poistných podmienkach každého produktu sú presne zadefinované podmienky a tiež výluky z poistenia. Ak pri uplatnení si nároku na odškodné, poisťovňa odpovie spôsobom: „nevznikol nárok na výplatu poistného plnenia“, znamená to, že nebola splnená niektorá z podmienok definovaných v poistných podmienkach. Faktom ostáva, že informovanosť klientov o podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy by mala byť na prvom mieste.

Mám poistnú zmluvu veľa rokov – som dobre poistený

„Mám poistnú zmluvu uzatvorenú pred desiatimi rokmi prípadne aj viac a neplatím veľa, takže som spokojný a dobre poistený.“ Veľa klientov používa často tento argument. Ale je skutočne pravdivý? Z uvedeného výroku platí len to, že títo ľudia sú naozaj poistení. Otázkou zostáva, ako sú poistení? Prehliada sa tu okrem vývoja poistného trhu a rizík aj vývoj inflácie, rastu platov a v neposlednom rade aj zmena životnej situácie.

Ak to zhrnieme, znamená to, že ak sme sa poistili pred desiatimi rokmi ako študenti strednej školy, tak dnes ako zamestnaní rodičia s hypotékou máme iné priority a aj iné potreby. Pôvodná poistná zmluva s vysokou pravdepodobnosťou nepokryje napríklad výpadok príjmu, a tak prípadná poistná udalosť bude viesť k nespokojnosti a následnému zrušeniu takejto poistnej zmluvy.

Preto tu platí jednoduché pravidlo: "Nie je zmluva ako zmluva."

Ján Nahalka, produktový manažér pre poistné produkty


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk