Fakty a mýty o finančných sprostredkovateľoch

10.október 2019

Chýr o dobrom finančnom sprostredkovateľovi sa dostane ďaleko, no zlá skúsenosť s ním sa dostane podstatne ďalej. V spoločnosti sa zakorenila zlá povesť finančných sprostredkovateľov a tiež rôzne mýty o ich činnosti. Ktoré tvrdenia sa nemusia vždy zakladať na pravde?

1. Finančný sprostredkovateľ chce na mne zarobiť

Každému za prácu prináleží odmena. Inak tomu nie je ani v prípade finančného sprostredkovateľa. Za svoju prácu mu patrí odmena, ktorú však neplatí klient. Je platený na báze provízie od finančnej inštitúcie (banka, správcovská spoločnosť, poisťovňa) za uzatvorenie zmluvy s klientom.

Každý klient má právo vedieť, akú výšku odmeny dostane finančný sprostredkovateľ za uzatvorenie zmluvy. Podľa § 32 Zákona o finančnom sprostredkovaní je finančný sprostredkovateľ povinný klientovi oznámiť odmenu peňažnej provízie, pokiaľ takúto informáciu klient požaduje.

Pretože v praxi chýbala regulácia vyplácania odmien za sprostredkovanie finančných produktov, Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona. Okrem iného novela zavádza prehľadné pravidlá a reguláciu odmeňovania finančných sprostredkovateľov.

Má sa zaviesť aj maximálna výška odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní hypotekárneho alebo spotrebiteľského úveru. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.

2. Nevyzná sa a chýba mu finančné vzdelanie

Časy, kedy finančným sprostredkovateľom mohol byť každý a jeho vedomosti nikto nekontroloval, sú už za nami. Dnes nestačí, aby finančný sprostredkovateľ ovládal len ponúkané produkty. Je povinný každoročne vykonávať aj finančné vzdelávanie kontrolované NBS a následne aj komplexné skúšky z príslušnej oblasti (sektora).

Každý finančný sprostredkovateľ je zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý vedie NBS. Svojho finančného sprostredkovateľa si môže každý rýchlo „preklepnúť“. Pokiaľ má finančný agent urobené skúšky len z poistenia, tak nemôže pôsobiť v iných sektoroch (investovanie, 2. a 3. pilier a iné). Aby finančný sprostredkovateľ poskytoval komplexné služby vo všetkých oblastiach, musí mať vykonané skúšky zo šiestich oblastí.

Minimálny požadovaný počet hodín spomínaného osobitného finančného vzdelávania je presne stanovený, rovnako ako aj okruhy tém podľa jednotlivých sektorov. Zverejnené sú vo Vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/2018 Z. z.

3. Po podpise zmluvy ho už neuvidím

Áno, niektorí finanční sprostredkovatelia sa po podpise zmluvy už o klienta ďalej nezaujímajú. Avšak podpisom zmluvy sa každá spolupráca finančného sprostredkovateľa s klientom iba začína. 

Vyplácanie provízií pri dojednaní poistenia je aj preto rozdelené na získateľskú a následnú províziu. Na získateľskú províziu vznikne nárok po prijatí poistnej zmluvy poisťovňou a uhradení prvého alebo jednorazového poistného zo strany klienta. Nárok na následnú províziu vznikne finančnému sprostredkovateľovi v prípade, ak je poistná zmluva platná aj v ďalších rokoch a klient riadne platí poistné. Samozrejme presné podmienky sú vždy predmetom zmluvy a sprostredkovaní, ktorú uzatvára poisťovňa so svojimi obchodnými partnermi.

Finanční agenti sú tak motivovaní, aby sa o klienta starali aj naďalej a to práve províziami, ktoré nie sú vyplácané jednorazovo, ale postupne v niekoľkých rokoch.

4. Zruší všetky zmluvy a nahradí ich novými

Klient sa môže stretnúť aj s takýmto finančným sprostredkovateľom, ktorý okamžite zruší existujúce zmluvy a nahradí ich novými, bez toho, aby urobil ich analýzu. Profesionálny finančný sprostredkovateľ urobí najskôr revíziu existujúcich zmlúv a v prípade, že v nich niečo chýba, navrhne riešenie.

V niektorých situáciách je nevyhnutné (a pre klienta výhodné) zrušiť staré nepotrebné zmluvy, čo by mal finančný sprostredkovateľ klientovi vždy adekvátne vysvetliť.

5. Nepovie mi všetko a zamlčí dôležité fakty

V niektorých prípadoch sa klienti dôležité informácie nedozvedia, čo nie je dobrá vizitka finančného sprostredkovateľa. Dobrý finančný sprostredkovateľ klienta informuje o všetkých detailoch zmluvy, čo je veľmi dôležité pre následnú spoluprácu. Je v záujme finančného agenta, aby klient zmluve rozumel a bol spokojný. Iba tak mu bude veriť a obracať sa naňho v každej situácii.

Zdroje: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z1862009.pdf , https://www.etrend.sk/ekonomika/odmeny-pre-financnych-sprostredkovatelov-su-pre-klienta-zatazou-kazimir-chysta-zmeny.html , ttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/39/20180223#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_39_2018_z_z.oznacenie , https://www.cashmon.sk/8-mytov-o-financnych-sprostredkovateloch/, ttps://openiazoch.zoznam.sk/cl/173836/Myty-a-fakty-o-financnych-sprostredkovateloch


Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk