Čo prinesie nová podoba zákona o finančnom sprostredkovaní

14.november 2017

Dlho očakávaná novela zákona o finančnom sprostredkovaní prinášajúca na trh viaceré novinky, nedávno prešla parlamentom. Od februára budúceho roka si tak finanční poradcovia a sprostredkovatelia po celom Slovensku budú musieť zvykať na zásadné zmeny.

Novela zákona č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve bola schválená na októbrovom rokovaní parlamentu. Schválené zmeny ovplyvnia proces sprostredkovávania finančných produktov. Poradcov a sprostredkovateľov čaká ďalšia výzva vyžadujúca schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam a skvalitniť svoju prácu.

Súčasťou novely je zapracovanie novej eurosmernice

Jedným z hlavných dôvodov prípravy tejto novely bola podmienka zapracovať do legislatívy novú eurosmernicu o distribúcii poistenia, ktorá má nahradiť staré pravidlá o sprostredkovaní poistenia. Jej cieľom je skvalitniť poskytovanie finančných služieb a to tým, že na poradcov a sprostredkovateľov sa budú klásť vyššie nároky vedúce k transparentnému poskytovaniu finančných produktov.

Hlavné zmeny vyplývajúce zo schválenej novely zákona

 1. Vyššie nároky na vzdelávanie. Zo schválenej novely vyplýva viacero bodov, od ktorých sa očakáva zvýšenie odbornosti. Patrí k nim hlavne program vzdelávania, súčasťou ktorého je prikladanie dôrazu na teoretické poznatky.
 2. Podmienky odbornej spôsobilosti. V súvislosti s rastúcimi požiadavkami na vzdelávanie sa najviac pozornosti zameriava na odbornú spôsobilosť. Tá sa bude ďalej deliť na jednotlivé stupne, pričom pri základnom stupni sa vypustila 3-mesačná výnimka na splnenie požiadaviek spôsobilosti, čiže podmienky musia byť splnené od začiatku činnosti. Novinkou je aj väčší počet hodín strávených vzdelávaním, ktorá sa zvyšuje na 15 hodín ročne.
 3. Poistenie zodpovednosti pre prípad škody. Pôvodne sa zmeny v poistení zodpovednosti pre prípad škody spôsobenej pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo poradenstva do novely dostať nemali, no vláda nakoniec vypočula názory odborníkov. Sprostredkovatelia tak budú musieť byť poistení po celú dobu vykonávania činnosti, a to hneď od jej začiatku.
 4. Prísnejšia regulácia a dohľad. Regulácia má platiť pre prípady investičných produktov založených na poistení aj pri krížovom predaji finančných produktov. Ďalej podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenie udeľovania sankcií.
 5. Transparentnejšie odmeňovanie. Podľa nových pravidiel viac nebude možné, aby finančný agent prijal odmenu, či už v podobe peňažného alebo nepeňažného plnenia, od neprofesionálneho klienta.
 6. Transparentnejšie informovanie potenciálneho klienta. Novela upravuje aj skutočnosť, že klient musí byť písomne informovaný o výške každého peňažného plnenia za sprostredkovanie finančných produktov. Taktiež mu musia byť oznámené finančné inštitúcie, s ktorými agent spolupracuje. 

Čo prinesú nové podmienky pre poradcov a sprostredkovateľov v praxi?

Vzdelávanie a odborná spôsobilosť:

 • je potrebné absolvovať každoročné osobitné vzdelávanie vo výške 15 hodín, a to bez ohľadu na stupeň dosiahnutej odbornej spôsobilosti;
 • osoby so stredným stupňom odbornej spôsobilosti musia aspoň raz za 4 roky vykonať odbornú skúšku;
 • osoby s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti musia aspoň raz za 4 roky vykonať odbornú skúšku a získať certifikát.

Poistenie zodpovednosti za škodu:

 • poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní finančného sprostredkovania a poradenstva musí trvať po celý čas zápisu v registri, pričom musí byť uzavreté od začiatku činnosti;
 • poistenie zodpovednosti má pokryť aj tie škody, ktoré boli ohlásené až po vypršaní poistnej zmluvy, ak sa preukáže, že vznikli v súvislosti s poskytnutými finančnými službami;
 • nastavené limity poistného krytia ostávajú v súčasnej podobe bez zmeny.

Odmeňovanie a informovanie:

 • klientovi bude nutné, na základe jeho požiadavky, písomne poskytnúť podrobné, jasné a zrozumiteľné informácie o výške odmeny utŕženej za sprostredkovanie finančných produktov;
 • klientovi bude nutné oznámiť, bez jeho požiadania, mená finančných inštitúcií, ktoré agent zastupuje;
 • povinnosť predložiť NBS výpis z Obchodného registra podľa nových podmienok platiť nebude, nakoľko na tento krok sa využije elektronický systém.

Zdroje: www.banky.sk, www.slov-lex.sk, www.etrend.sk

Zaujíma Vás viac informácií o možnostiach spolupráce? Napíšte nám.

blueside@blueside.sk